Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler


Kanunlar

Tüzükler

Yönetmelikler

Özel Hastaneler Yönetmeliği (338,48 KB)
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik (20,70 KB)
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (31,15 KB)
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık ve Ruhsatlandırma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelik (18,93 KB)
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (144,35 KB)
Ayakta Teşhis veTedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (145,91 KB)
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (189,04 KB)
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (31,67 KB)
Ayakta Teşhis veTedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (1) (75,57 KB)
Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik (147,65 KB)
Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği (214,50 KB)
SB Eğitim Araştırma H. Klinik Şefi, Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarında Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (74,81 KB)
Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik (33,97 KB)
Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik (60,35 KB)

Genelgeler

Tebliğler

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (295,22 KB)
Ayakta Teşhis Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları ile İlgili Uygulamalar
Özel Hastaneler ile ilgili uygulamalarAcil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu (49,62 KB)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (512,42 KB)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (43,67 KB)
Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No 4) (27,91 KB)
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (38,35 KB)
Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17,68 KB)

Paylaş Paylaş