Anasayfa Haber ve Duyuru Çocuk Yoğun Bakım Hastalarında Septik Şok Yönetiminde Erken Kortikosteroid Tedavisinin Değerlendirilmesi: Randomize Klinik Çalışma

Çocuk Yoğun Bakım Hastalarında Septik Şok Yönetiminde Erken Kortikosteroid Tedavisinin Değerlendirilmesi: Randomize Klinik Çalışma

by Ozan Konrot
0 comment

El-Nawawy A, Khater D, Omar H, Wali Y. Evaluation of Early CorticosteroidTherapy in Management of Pediatric Septic Shock in Pediatric IntensiveCare Patients: A Randomized Clinical Study. Pediatr InfectDis J 2017;36:155-159

Hazırlayan: Dr. Özge Duman Atilla

Giriş: Septik şok major sağlık sorunudur. Septik şoklu çocuklarda adrenal yetmezlik (AI), henüz yönetimi ve mortalite üzerine etkileri hakkında tartışmaların devam ettiği tanımlanmış bir komplikasyondur. Güncel kılavuza göre, AI risk faktörleri olan çocuklar tedavinin 3. basamağında stres doz steroid almalıdır. Bu çalışma pediatrik septik şok hastalarında steroidlerin geleneksel kullanımı ile erken kortikosteroid tedavisini değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Metot: Bu ileriye dönük randomize girişimsel klinik çalışma 3 grup hasta içermektedir (her biri 32 hasta) ve Alexandria Üniversitesi pediatrik yoğun bakımda yapılmıştır. Protokol olarak, birinci grup güncel uluslararası kılavuza göre tedavinin 3. basamağında steroidleri aldı (grup A) ve ikinci grup Grup A gibi yönetildi ve intramuskuler ACTH (cosyntropin) ile adrenal stimulasyon testi yapılarak AI yetmezlik için test edildi (grup B). Üçüncü grup sıvı tedavisinin başlangıcında steroidleri aldı (grup C). Dördüncü grup (grup D) uluslararası protokol grup 1’e göre tedavinin üçüncü basamağında kortikosteroid gereken grup A ve B’den hastaların eklenmesi ile oluşturuldu. Tüm hastalar bazal serum kortizol ve plazma ACTH konsantrasyonları ile değerlendirildi.

Sonuçlar: Veriler tedavi başlangıcında kortikosteroid alan hastalarda tedavinin üçüncü basamağında alan hastalara göre şokun geri dönüş süresinin anlamlı oranda daha kısa olduğunu gösterdi (p=0.046); ancak mortalite arasında fark yoktu. Ek olarak, erken steroid tedavisi alan vakalarda superenfeksiyona rastlanmadı.

Tartışma: Septik şoklu hastalarda kortikosteroidlerin erken kullanılması mortalite artışı ve superenfeksiyon olmaksızın şokun geri dönüş süresini kısaltabilir.

Anahtar kelimeler: septic shock, corticosteroids, shock reversal, superinfection

You may also like

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Themis