Özel Hastanelerde Çalışan Acil Tıp Uzmanları


Özel hastanelerde acil tıp uzmanlarının çalışma durumuyla ilgili olarak, son gelişmelere göre TATD Hukuk Bürosu’nun görüşü aşağıdadır:

– Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde, özel hastanelerin acil servislerinde acil tıp uzmanı çalıştırılmasına engel herhangi bir düzenleme yoktur.

– Burada engel görülebilecek yegane husus, yönetmeliğin “Özel Hastanelerde Asgari Bulundurulacak Sağlık Personeli” başlıklı 1 numaralı ekinde (IX) numaralı bölümde yer alan “Acil ünitesinde en az beş pratisyen tabip veya klinik olmayan uzmanlık dallarından uzman tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilir” ibaresidir. Bu ibarenin dahi özel hastanelerde acil tıp uzmanı çalıştırılmasına engel olmadığını düşünmekteyiz. Zira burada aslında uzmanlığı olmayan tabiplerin özel hastanenin hangi bölümünde görev yapabileceği düzenlenmektedir. Kaldı ki, “asgari” yani “minimum” bulunması gereken personelden söz edildiği için, burada belirtilenin dışında da mevzuatın izin verdiği ölçüde uzman hekim çalıştırılmasına engel yoktur. Mevzuata göre acil tıp uzmanı acil serviste çalışacağına göre, Yönetmelik ekindeki ifadeden aksi yönde bir anlam çıkarılmamalıdır.

– Şu durumda, ilgili idarece Yönetmelik eki dayanak gösterilerek acil tıp uzmanının özel hastane acil servisinde çalışamayacağı (pratisyen olarak) gerekçesiyle işlem tesis etmesi halinde, bu işlem hukuka aykırı olacaktır. Aleyhine işlem tesis edilen hekim bu işlemin iptali ve bu arada farklı yorumlama tehlikesine karşı Yönetmelik ekindeki ifadenin iptali için idari yargıda bireysel olarak dava açabilir. Dernekler de bu davalara müdahil olmak suretiyle destek verebilirler.

– Diğer taraftan, sorunun temelinin Yönetmelikteki düzenlemeden değil, özel hastanelere acil tıp uzmanı için kadro verilmemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Zira kadro verilmediği takdirde, zaten acil tıp uzmanı ancak pratisyen hekim olarak görev yapabilecektir. Kadro verilmesi noktasında ise insiyatif Bakanlıktadır. Kadrolar planlamaya göre belirlenmektedir. Bakanlık sağlık politikasına göre özelde acil tıp uzmanı kadrosu açmıyorsa, buna karşı hukuki yollarla yapılabilecek bir şey olmadığı kanaatindeyiz. Zira bu yönde açılacak bir davada Bakanlık, kamuda yeteri kadar acil tıp uzmanı olmadığını ve sağlık hizmetlerinin planlanması çerçevesinde özel sektöre böyle bir imkan tanınamayacağı savunmasını yapacaktır ki, İdari Yargının yerindelik denetimi yapması mümkün olmadığından İdarenin bu yöndeki takdirine müdahale teşkil edecek bir karar vermesi düşünülemez.

Saygılarımızla.

TATD Yönetim Kurulu adına;
Dr. N. Özgür DOĞAN / Acil Tıp Uzmanı 

 

Paylaş Paylaş