Tarihçe, Amaç ve Hedefler


TATD Acil Tıp Uzmanlığı komisyonu 2020 yılında aşağıdaki amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için kurulmuştur:

 • Sağlık Bakanlığı ve TTB-UDEK ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Acil Tıp Uzmanlığının ilgili toplantılarda temsiliyeti,
 • Acil Tıp Uzmanlarının özlük hakları ve çalışma koşulları hakkında görüş oluşturulması ve merkezi otorite ile ilişkiye geçilmesi,
 • Kamu, üniversite, afiliye ve özel hastanelerde çalışan Acil Tıp Uzmanlarının çalışma koşulları ile ilgili görüş oluşturulması,
 • Acil servis standartları (mimari, insan gücü ve malzeme) konusunda bilgi ve belge üretmek. Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olunması.

Bu amaca ulaşmak için tüm ülke nezdinde Acil Tıp Uzmanlarını bölgesel olarak bir araya getiren ve güçlü bir iletişim ağı kurulmuştur. Bu ağa dahil olmak ve bölgesel iletişim gruplarına katılmak için İletişim sekmesinde yer alan bilgiler ile komisyon yürütme kuruluna ulaşabilirsiniz.

 

Kısa Dönem Hedefler

 • ACİL TIP UZMANLIĞININ TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ GELECEKTEKİ KONUMU
  • Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve YÖK düzeyinde girişimler ile
   • Kamu hastanelerinde giderek artan yeşil alan doktorluğu baskısı?
   • Şehir hastaneleri
   • Üniversitelerde yaşanan sorunlar
   • SGK, SUT….düzenlemeleri
 • Yeterlilik
  • Eğitimin Standardizasyonu
  • Board Sertifikasyonu
 • Özlük
  • Acil Tıp ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve YÖK mevzuatının gözden geçirilmesi (vardiya, nöbet şartları ve ücretleri, ek ödeme, işleyiş)
  • Acil Servis çalışanlarına yıpranma payı verilmesi ve erken emekli olabilmesi için Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı düzeyinde girişimlerde bulunmak
 • Ülke genelindeki ATU çalışan tüm acil servislere ulaşacak bölge temsilciliği organizasyonunu güçlendirmek, gerek bu bölge temsilcileri ve YK üyeleri aracılığıyla kurum ziyaretleri düzenleyerek;
  • Acil çalışanlarının sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm ortağı olmak
  • Örnek uygulamalar varsa bunları tespit edip yaygınlaştırmak
  • Şiddet, malpraktis, mobing gibi ATU’nın desteğe ihtiyacı olan durumlarda kendisine mevzuatla ilgili mesleki ve yasal desteğin zamanında ve etkin sağlanması
   • Adli Tıp Uzmanları
   • Hukukçu
   • Konu ile ilgili yasal mevzuata hakim ATU
  • Acil Serviste Adli olguların değerlendirilmesi sırasında yaşanan sorunlar ve zaman zaman değişen kanun ve yönetmelikler ile ilgili üyelerimizi bilgilendirmek amaçlı Adli Tıp Derneği ile ortaklaşa eğitim, seminer (kurs), planlamak ve sitemizde düzenli yazıların kaleme alınmasını sağlamak

 

Orta Dönem Hedefler

 • Özel Sektör
  • Acil Tıp Uzmanlarının özel sektörde Acil Tıp Uzmanlığı gereklerince çalışabilmeleri için Bakanlıkla görüşmeler yapıp yasal mevzuatın düzenlenmesini sağlamak,
  • Özel hastanelerde çalışan Acil Tıp Uzmanlarının yapacakları sözleşmeleri standardize etmek
 • Acil servislerde şiddet ile ilgili yasal mevzuatı gözden geçirmek, gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için hukuk ve siyaset alanlarında gerekli girişimlerde bulunmak
 • Adli bilirkişilik eğitimi düzenlenmesi

 

 

Uzun Dönem Hedefler

 • ATU’larının adli ve idari sorunları için ulaşabilecekleri sabit bir danışma hattının kurulması

 

Paylaş Paylaş