Anasayfa Haber ve Duyuru TATD’den Önemli Bilgilendirme – Nöbet ücretleri

TATD’den Önemli Bilgilendirme – Nöbet ücretleri

by Ozan Konrot
0 comment

Saygıdeğer Acil Tıp Camiası 

Acil Tıp Uzmanlarımızın, nöbet ücretlerinin ödenmesi ile ilgili bazı kamu kurumlarında sorunlar yaşaması nedeni ile Türkiye Acil Tıp Derneği’ne yapılan başvurular neticesinde konu araştırılmış ve ekli belge hazırlanmıştır. Benzer sorunları yaşayan acil tıp uzmanları Türkiye Acil Tıp Derneği’ne başvuru yaparlarsa kendilerine gerekli kurumsal ve hukuki destek sağlanacaktır. 

Saygılarımızla, 

Dr. Özcan YAVAŞİ

Türkiye Acil Tıp Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi

2016 YILI ACİL SERVİS NÖBETLERİ HAKKINDA

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun nöbet ücretlerini düzenleyen 33. Ek maddesi  2014 yılında yapılan ek cümle ile

‘’Ek Madde 33 – (Ek: 23/2/1995 – KHK – 547/10 md.; Değişik: 21/1/2010-5947/10 md.) 

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. (Ek cümle:2/1/2014 – 6514/10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.’’şeklinde değiştirilmiş ve son halini almıştır.

Öte yandan 14/08/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme’nin ‘’Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’’ başlıklı maddesinin ‘’Nöbet ücreti’’ alt başlıklı 7.ci maddesi

‘’Madde 7- (1)  657 sayılı kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri dini bayram günleri için %20 artırımlı ödenir. Ayrıca yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri de %50 artırımlı ödenir.’’ hükmünü getirmiştir.

Görüldüğü gibi kanunda sadece yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için %50 oranında artırım vardır. Ama  Toplu sözleşmede ‘’Yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri de %50 artırımlı ödenir.’’ dendiği için, diyaliz ve ameliyathane çalışanları da %50 artırımlı nöbet ücreti almıştır. Yalnız hastane mutemetliklerine sürekli hem kanuna göre %50, hem de Toplu sözleşmeye göre %50 (Yani %100 artırımlı) nöbet ücreti almak için başvuru olduğundan dolayı, bu karışıklığı gidermek için 23/08/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’nin ‘’Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’’ nin ‘’Nöbet ücreti’’ alt başlıklı 7.ci maddesi

‘’Madde 7- (1)  657 sayılı kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri dini bayram günleri için %20 artırımlı ödenir. Ayrıca diyaliz ve ameliyathane hizmetlerinde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri de %50 artırımlı ödenir.’’ şeklinde düzeltilmiştir.

Sonuç olarak yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetlerin %50 artırımlı ödenmesi 657 sayılı kanunun Ek 33. maddesi ile zaten kanun ile belirlenmiş olup, bu bölümlere diyaliz ve ameliyathane de ilave edilerek, onların da %50 artırımlı nöbet ücreti alması da Toplu sözleşme ile sağlanmıştır.

Kısacası 2015 yılına göre değişen bir şey yok. 2016 yılında yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler 657 sayılı kanunun Ek 33. Maddesine istinaden; ilaveten diyaliz ve ameliyathane nöbetleri ise toplu sözleşmenin 7. Maddesine istinaden, aynen 2015 yılında olduğu gibi %50 artırımlı alınmaya devam edecektir. Acil sevis çalışanları için herhangi bir hak veya maddi kayıp söz konusu değildir.

TATD Yönetim Kurulu

You may also like

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Themis