SB Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Eğitim Görevlisi ve Başasistanlık Kadrolarına Atama


SB Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Eğitim Görevlisi ve Başasistanlık Kadrolarına Atama Yapılacaktır. Gerekli belgeler ve şartlar ile ilgili Sağlık Bakanlığı sayfasına BURADAN ulaşabilirsiniz  

Eğitim Görevlisi ilan metni

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1. Maddesine dayanılarak Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri eğitim görevlisi kadrolarına profesör ve doçentlerden atama yapılacaktır.

İlgili uzmanlık alanında profesör veya doçentlik unvanı almış olan uzman hekimler Bakanlığımız internet sayfasında ilan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edebileceklerdir.

Müracaat eden adayların bilimsel çalışmalarını ve eğitimci niteliklerini değerlendirmek üzere, Bakanlığımızca ilgili uzmanlık alanlarında üç profesörden jüri teşkil olunacaktır. Jüri üyeleri adaylar hakkındaki değerlendirme raporlarını öncelik sıralaması yaparak ayrı ayrı Bakanlığımıza bildireceklerdir.

Müracaat edecek adaylar;

* Müracaat edeceği dalda uzman olmak ve profesör veya doçentlik unvanına sahip bulunmak,

* Kamu görevlileri için terfiine engel hali bulunmamak,

* Açıktan bu kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre engel hali bulunmamak,

* Görevini yapmasına engel hali bulunmamak,

şartlarını taşıyacaklardır.

İlan edilen kadrolara müracaatlar 13.08.2012 günü saat 09.00 itibariyle başlayacak, 31.08.2012 günü saat 18.00’de sona erecektir.

Müracaatlar T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mithatpaşa Caddesi No: 3 B Blok 3. Kat No: 15 Sıhhiye/ANKARA adresine 31.08.2012 tarihine kadar 09.00-18.00 saatleri arasında şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Başvuru tarihi sona erdikten sonra yapılacak başvurular ve posta/kargoda oluşacak gecikmeler nedeniyle (31.08.2012 tarihinden sonra Bakanlık Genel Evrak kaydına intikal eden) süresi içerisinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, Bakanlığımız internet sayfasında belirtilen kadrolardan sadece birine;

– Müracaat ettiği hastane adını belirten ekli örneğe uygun bir dilekçe ekinde,

– Bilimsel ve eğitici niteliklerini gösterir 4 takım dosya,

– Profesör veya Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (4 dosyaya da konulacak),

ile birlikte müracaat edebileceklerdir.

Not 1. Bilimsel ve eğitici niteliklerini gösterir dosyalar, her bir dosya taşımaya elverişli (APS kutusu, plastik kapaklı kutu, ……vb.) kutu/kutulara yerleştirilerek teslim edilecektir.

Not 2. Başvuru dilekçesi Bakanlığımız Genel Evrak kaydı alındıktan sonra Genel Müdürlüğümüz birim evrak havalesini takiben Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığına (Oda No:15) teslim edilecektir.

Bilgi için:

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı

Tel       :   0 312 585 15 59

              0 312 585 15 60

 

Başasistanlık ilan metni

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapılacaktır.

Atama yapılacak kadroya ait ilgili dalda uzman olan tabipler, tercih sırası belirterek,

Bakanlığımız İnternet sitesinde ilan edilen kadrolardan en fazla üçüne başvurabileceklerdir.

Başvuru yapan adayların bilimsel çalışma ve eserleri, Bakanlığımızca oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirilerek başvuruları uygun olanlar, 04.11.2012 tarihinde yapılacak olan yazılı mesleki bilim sınavına girmeye, yazılı mesleki bilim sınavında başarılı olanlar ise tarihi daha sonra duyurulacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaklardır.

Yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesi başvurusu uygun görülmeyen adaylar başvuru sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde ilanını takip eden 5 iş günü içinde Bakanlığımıza itiraz edebilirler. İtirazlar Bakanlığımız İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, komisyon kararı kesindir.

Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği;

İlan edilen kadrolardan yerleştirme neticesinde veya atama için başvuru olmaması nedeniyle boş kalanlara, sınavlarda başarılı olup bir kadroya yerleştirilemeyen adaylardan yeniden tercih alınarak asıl yerleştirmedeki usule göre ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere ek yerleştirme yapılır.

Bir kadroya yerleştirildiği halde, atanmak için gerekli belgeleri tamamlamayan ya da atanma hakkından vazgeçen başvuru sahibi ek yerleştirme yapılacak kadrolara başvuru yapamaz.

Atandığı eğitim kurumunda iki yılını tamamlamayanlar, atama işlemleri sonrasında ortaya çıkan eş durumu ya da sağlık mazereti halleri hariç tayin talebinde bulunamazlar.

Başvuru Şartları

*  Başvurduğu dalda uzman olmak,

*  Kamu görevlileri için terfiine engel hali bulunmamak,

*  Açıktan bu kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre engel hali

bulunmamak,

*  Başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre

kalmış olmak (devlet hizmet yükümlülüğü bulunmayanlar belge sunmayacaklardır),

*  İngilizce, Almanca, Fransızca dil sınavlarından herhangi birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) belge teslim tarihi itibariyle son beş yıl içinde 100 üzerinden 60 ve üzeri puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası alanda geçerli sayılan diğer yabancı dil sınavlarından 60 puan barajına denk ve üzeri puan almış olmak,

Yabancı dil yeterlilik belgeleri, sözlü sınav tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edilebilir. Bu tarihe kadar teslim etmeyen adaylar, yazılı bilim sınavında başarılı olsalar dahi sözlü sınava alınmaz.

* Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak, 

1) Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak,

2) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak,

3) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak.

şartlarını taşıyacaklardır.

Başvuru şartlarını taşıyanlar, Bakanlığımız internet sitesinde (www.saglik.gov.tr) ilan edilen kadrolardan en fazla üçüne;

– Başvuru yaptığı hastane adlarını belirten bir dilekçe ekinde,

– Başvuru şartlarını sağladığını (yukarıda belirtilen belgeler) gösterir belgeler ile birlikte başvuru yapacaklardır.

İlan edilen kadrolara başvurular 13.08.2012 günü saat 09.00 itibariyle başlayacak, 31.08.2012 günü saat 18.00’de sona erecektir.

Başvurular T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mithatpaşa Caddesi No: 3 B Blok 3. Kat No: 15 Sıhhiye/ANKARA adresine 09.00-18.00 mesai saatleri arasında şahsen veya posta/kargo yoluyla yapılabilecektir.

Başvuru tarihi sona erdikten sonra yapılacak başvurular ile posta/kargoda oluşacak gecikmeler nedeniyle (31.08.2012 tarihinden sonra Bakanlık Genel Evrak Kaydına İntikal eden) süresi içerisinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Değerlendirme formunun birinci bölümü başvuru sahibi tarafından, ikinci bölümü Bakanlığımız tarafından doldurulacağından ikinci bölüm boş bırakılacaktır.

– Bilimsel çalışma ve eserlere ilişkin fazladan yayın sunulması dikkate alınmayacağından sadece istenilen nitelik ve sayıda yayın sunulması yeterli olacaktır. 

Not: Başvuru dilekçesi Bakanlığımız Genel Evrak kaydı alındıktan sonra Genel Müdürlüğümüz birim evrak havalesini takiben Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığına (Oda No:15) teslim edilecektir.

Bilgi için:

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı

Tel       : 0 312 585 15 41

              0 312 585 15 59

              0 312 585 15 60

Paylaş Paylaş