Hekimleri Birden Fazla Sigorta Yaptırmalarının Hukuka Aykırılığına Dair TTB Açıklaması


TTB-UDEK tarafından gönderilen duyuru olup aynen alıntılanmıştır:

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin üyelerine yazmış olduğu 11.07.2013 tarihli yazıda; Hazine Müsteşarlığı ile yapılan görüşmede, hekimlerin sigorta primlerine katkı yapan kuruluş kapsamında olmayan tıbbi kötü uygulamalara ilişkin tazminat taleplerinin sigorta teminatı dışında olduğu, teminat kapsamı dışında kalan uygulamalar için ayrı sigorta sözleşmeleri yapılması gerektiği görüşünün bildirildiği belirtilmektedir.

Hatırlanacağı gibi 28.08.2012 günlüResmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Genel Şartların “A.3 Teminat Dışında Kalan Haller” bölümü değiştirilmiş, bölümün (ç) bendinde “İnsani görevin yerine getirilmesi hariç, sigortalının, sigorta primine destek veren kuruluşların sorumluluk alanı dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri”nin teminat kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir.

Ancak birden fazla yerde meslek icra eden hekimlerin mağduriyetine yol açacak olan bu düzenleme ve bu düzenlemeye dayanılarak her bir çalışma için ayrı sigorta yaptırılmasını dayatacak uygulamalar, hukuka aykırıdır.

Bu nedenle anılan Tebliğ düzenlemesinin iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği tarafından bir dava açılmıştır (dava bilgisine http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/mss-3412.html internet adresinden erişilebilir). Bu davada talep edilen yürütmenin durdurulması istemimiz henüz karara bağlanmamıştır.

Hekimlerin bu süre zarfından mağduriyet yaşamamaları için Hazine Müsteşarlığı’na bir yazı yazılarak 1219 sayılı Yasaya aykırı Tebliğ dayanak gösterilerek hekimlerin her bir yerdeki mesleki faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı sigorta yaptırmaları yönündeki uygulamaların hukuka aykırı olacağı düşüncemiz iletilmiş, hekimlerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin bir an önce alınması talep edilmiştir.

Hazine Müsteşarlığı’na yazılan yazı için tıklayınız.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Paylaş Paylaş