Tanımlar ve Mevzuat


Yayın: TATD basılı ve dijital dergi ve kitaplarını,

Yayın etkinliği: Çalışma Grubu ve Komisyonların, faaliyet alanları içerisinde tanımlanmış konularda kendilerine amaç olarak belirledikleri sonuçlara ulaşmak için yazmak istedikleri, ISBN ya da e-ISBN numarası alması gereken ve TATD Yayın Komisyonu Uygulama Usul ve Esaslarına tabii kitapları,

Yayın Komisyonu: TATD’nin, ilgili kurumlarınca basılı ya da elektronik yayına dönüştürülmesine karar verilen süreli/süresiz basılı ya da elektronik yayın projelerine ait süreci, yönetim kurulunu periyodik olarak bilgilendirecek şekilde yöneten ve düzenleyen TATD komisyonudur.

 

TATD Çalışma Gruplarının Faaliyetleri Uygulama Usul ve Esasları Yönergesi (v10 – 25.01.21) Beşinci Bölümünde Yayınlar adı altında aşağıdaki yönergeler hayata geçirilmiştir.

MADDE 38. ÇG’ler MADDE 4.8’nin c. bendinde tanımlanan Yayın Etkinliklerini, Yayın Komisyonu denetiminde, aşağıdaki usul ve esaslara uyarak planlar, yürütür, tanıtır, gerçekleştirir, raporlar ve arşivler.

MADDE 39. Çalışma gruplarından gelen basılı ya da elektronik her türlü yayın önerisi Yayın Komisyonu Yönergesinde belirtilen başvuru koşullarını sağlamalıdır. Başvuru dosyası Yayın Komisyonu tarafından hazırlanan dilekçeye göre yapılır.

MADDE 40. Yayın Komisyonu tarafından değerlendirilen başvurular TATD-YK onayına sunulur. Yayın Komisyonu değerlendirme sürecinde gerektiğinde TATD organlarından görüş alabilir.

MADDE 41. Yayın Komisyonunca değerlendirilip TATD-YK onayından geçen başvurular için her türlü bilimsel, sponsor ve endüstri desteği Yayın Komisyonu tarafından araştırılıp TATD-YK’ya rapor şeklinde sunulur.

MADDE 42. Yayın Komisyonu ile yürütülen faaliyetleri içeren her türlü yazışma ve döküman ilgili ÇG’nin dernek elektronik arşiv klasöründe yer alan Yayın klasöründe saklanır ve arşivlenir.

Paylaş Paylaş