4924 Sayılı Kanun ile İlgili Başvurumuz


T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne

ANKARA

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 11 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları taşra teşkilatında 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Bununla birlikte kadroların Personel Dağılım Cetvellerine (PDC) uygun olarak dağıtılacağı belirtilse de bir çok hastaneye sözleşmeli Acil Tıp Uzmanı kadro sayısı varolan Acil Tıp Uzmanı sayısından daha az verilmiştir. Sonuçta aynı işyerinde görevli Acil Tıp Uzmanları arasında, aynı bölgede birbirine yakın hastanelerde görevli Acil Tıp Uzmanları arasında ve farklı bölgelerde ve hastane tiplerinde çalışan Acil Tıp Uzmanları arasında ciddi ücretlendirme farklılıkları ve eşitsizlikler meydana gelmiş, adalet ve eşit işe eşit ücret prensipleri bozulmuş ve çalışma barışı zarar görmüştür. Üstelik değişen koşullar ve artan Acil Tıp Uzmanı sayısı ile sözleşmeli Acil Tıp Uzmanı kadrosu değişimi orantısız biçimde artmış ve mevcut eşitsizlikler derinleşmiştir. Olumlu katkı sunmak üzere üretilen ve bu anlamda sözleşmeli çalışan Acil Tıp Uzmanlarına katkısı yadsınamaz sözleşmeli çalışma modelinin yaygınlaştırılarak devamı önem taşımaktadır. Bu nedenle, ortaya çıkan ve zamanla derinleşen ücret eşitsizliklerinin giderilmesi ve bozulan çalışma barışının tekrar sağlanabilmesi amacıyla öncelikle Kamu Hastanelerinde görev yapan 4924 sayılı kanunda belirtilen koşullara sahip her Acil Tıp Uzmanı için sözleşme tahsis edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Tüm hastanelerin koşulları benzer değildir. Değişen koşullara uygun olarak faklı hastane kategorilerine uygun olarak 2.Basamak Devlet Hastanesi, 3.Basamak Eğitim Araştırma Hastanesi ve 3.Basamak Şehir Hastaneleri için ayrı ayrı sözleşme modelleri önerilebilir. Özellikle içinde bulunduğumuz mevcut pandemi koşullarında, zor şartlar altında çalışan Acil Tıp Uzmanları arasında ortaya çıkan ücret eşitsizliğinin giderilmesi ve çalışma barışının sağlanabilmesi amacıyla, önümüzdeki sözleşme dönemi öncesinde Acil Tıp Uzmanlarına sağlanan sözleşmeli kadroların kamuda çalışan tüm Acil Tıp Uzmanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi bir kat daha önem kazanmıştır.

Türkiye Acil Tıp Derneği olarak sahada çalışan Acil Tıp Uzmanlarımızdan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda oluşturduğumuz talebimizin acil servis hizmet kalitesinini arttırılmasına olumlu katkı yapacağı düşüncesindeyiz.

Gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

Türkiye Acil Tıp Derneği

YK Başkanı

Prof Dr Süleyman Türedi

Paylaş Paylaş