Özel hastanelerde ATU istihdamı hakkındaki başvurumuz


T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğin, “Özel Hastanelerde Asgari Bulundurulacak Sağlık Personeli” başlıklı 1 numaralı ekinde (IX) numaralı bölümde yer alan “Acil ünitesinde en az beş pratisyen tabip veya klinik olmayan uzmanlık dallarından uzman tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilir” (Değişik: RG-27/5/2012-28305) ibaresi uyarınca Acil Tıp Uzmanları Özel Sağlık Kuruluşlarında uzmanlıklarını icra edebilecekleri Acil Servislerde çalışamamaktadır.

Ülkemiz Acil Servisleri ve Acil Tıp Uzmanlığının nitelik ve nicelik olarak gelişimi sürecinde, Acil servislere artan talep ve ihtiyacı karşılamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından kamuda yeteri kadar acil tıp uzmanı olmadığı ve sağlık hizmetlerinin planlanması çerçevesinde Acil Tıp Uzmanlarına Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışma imkânı tanınmamıştır. Acil Tıp Uzmanlığının bir uzmanlık olarak tanınmasının üzerinden geçen 25 yılda, 2212 Acil Tıp Uzmanı yetişmiş, bu uzmanların 243’ü Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde Öğretim Üyesi olarak çalışırken 1713 Acil Tıp Uzmanı Kamu Hastanelerinde istihdam edilmiştir. Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan Acil Tıp Uzmanı sayısı 136’dır. Tüm İllerimizdeki Acil Servislerin yanı sıra neredeyse tüm ilçelerimizin kamuya bağlı hastanelerinin Acil Servislerine Acil Tıp Uzmanı ataması yapılmış olup, yönetmeliğin düzenlendiği dönemde var olan gereklilik halihazırda ortadan kalkmış durumdadır. Acil Tıp Uzmanı sayısının artması yanında son 20 yıldır gerek Vakıf Üniversitelerine bağlı gerekse diğer Özel Sağlık Kuruluşlarının sayıları ve ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin sunulmasına katkıları da artmıştır.

Mevcut gelişmeler dikkate alınarak Özel Hastaneler Yönetmeliğin, “Özel Hastanelerde Asgari Bulundurulacak Sağlık Personeli” başlıklı 1 numaralı ekinin gözden geçirilmesi, Acil Tıp Uzmanlarına sahip oldukları uzmanlıklarını Özel Sağlık Kuruluşları Acil Servislerinde icra edebilmeleri için olanak sağlayacak kadroların verilmesi, bu kadrolar verilene kadar, geçici olarak, Acil Tıp Uzmanlarının pratisyen kadrosu ile özel sağlık kuruluşu acil servislerinde çalışabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, gerek Acil Tıp Uzmanlarına fırsat eşitliği sunulması bakımından gerekse özel sağlık kuruluşlarında acil sağlık hizmeti sunum kalitesinin arttırılması konusunda katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.

Gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

Türkiye Acil Tıp Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof Dr Ersin Aksay

Paylaş Paylaş