Amaç ve Hedefler


Çocuk Acil Tıp Çalışma Grubunun amaç ve hedeflerini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Çocuk acil tıp ile ilgili ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve işbirliği yapmak
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, çocuk acil tıp uzmanları ve acil tıp uzmanları arasındaki işbirliğini artırmak
 • Çocuk hastaların güvenliği ve acil serviste bakımı ile ilgili konularda acil tıp uzmanları ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve çocuk acil tıp uzmanları arasında bilgi paylaşımını teşvik etmek
 • Tıpta uzmanlık eğitimi sırasında ve mezuniyet sonrası sürekli gelişimde çocuk acil tıp konusunda verilen eğitimin müfredatı, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konusunda yol gösterici olmak
 • Acil tıp uzmanları ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin çocuk acil tıp ile ilgili yetkinlik ve yeterliklerinin (bilgi, beceri ve tutum) gelişmesini teşvik etmek
 • Acil serviste çocuk hastaların bakımında görev alan tüm hekimlerin çocuk acil tıp konusunda bilimsel çalışmalar yapmasını teşvik etmek
 • Acil serviste çocuk hastaların bakımında görev alan tüm hekimler için çalıştay, kurs, sempozyum, kongre vs gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek
 • Çocuk acil hastaların güvenliği ve acil serviste bakımı ile ilgili kanıta dayalı kılavuzlar ve bilimsel kaynaklar oluşturmak
 • Çocuk acil tıp alanında eğitim, hizmet, araştırma ile ilgili kaynakları (dergileri, kitaplar, kılavuzlar vs) takip etmek, çocuk hastaların acil bakımında görev alan hekimler ile paylaşmak
 • Çocuk acil tıp ilgili konularda olumlu ve endişe verici tüm gelişmeleri takip etmek ve çocuk hastaların acil bakımında görev alan hekimler ile paylaşmak
 • Tüm çocukların bakımında sağlık eşitliğini savunmak ve istismar, ihmal, gıda güvensizliği, konut güvensizliği ve akıl sağlığı bakımı gibi sağlık sonuçlarına etki eden sosyal faktörler için farkındalık yaratmak
 • Sağlık çalışanları, tıp öğrencileri ve ilkyardımcılar için çocuk acil ile ilgili temel yaşam desteği uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak
 • Çocuk hastaların acil servislerde bakım aldığı alanların standartlarının belirlenmesi için çalışmalar yapmak, ulusal politikalar, kılavuzlar ve uzlaşı raporlarının oluşturulmasına katkı sağlamak
 • Çocuk acil tıp ilgili her türlü konuda yapılan çalışmaların sonuçlarına göre üst otoritelere önerilerde bulunmak
 • Politika ve kılavuzların belirlenmesi için uluslararası uzlaşı raporlarına katkıda bulunmak

Paylaş Paylaş