Amaç ve Hedefler


Araştırma Komitesi, Araştırma Etkinliklerini kendi yönergesinde yazılı usul ve esaslara uyarak planlar, yürütür, tanıtır, gerçekleştirir, raporlar ve arşivler.

Araştırma Etkinliği, TATD Çalışma Gruplarının Faaliyetleri Uygulama Usul ve Esasları Yönergesi Madde 4b’ye göre, “Çalışma Gruplarının faaliyet alanları içerisinde tanımlanmış konularda kendilerine amaç olarak belirledikleri sonuçlara ulaşmak için yapmak istedikleri ve TATD Araştırma Komitesi Uygulama Usul ve Esasları Yönergesine tabii bilimsel araştırmaları, yazılmasını uygun gördükleri, ISBN ya da e-ISBN almasına gerek olmayan ve her türlü, basılı ve elektronik kılavuz, rehber, algoritma, ve akış şemasını içerir.”

TATD Çalışma Gruplarının Faaliyetleri Uygulama Usul ve Esasları Yönergesi’nin Dördüncü Bölümü Araştırma Komitesine karşı Çalışma Gruplarının görevlerini özetlemektedir:

MADDE 32. ÇG’ ları MADDE 4.8’nin b. bendinde tanımlanan Araştırma Etkinliklerini, Araştırma Komitesi denetiminde, aşağıdaki usul ve esaslara uyarak planlar, yürütür, tanıtır, gerçekleştirir, raporlar ve arşivler.

MADDE 33. ÇG’ları, kendi adlarına gerçekleştirecekleri, blog yazıları ve “sistematik olmayan derleme” (narrative review) niteliğindeki projelerin yürütülmesi, yazılması ve yayınlanmasında serbest hareket ederler.

MADDE 34. ÇG’ları, kendi adlarına gerçekleştirecekleri, tek veya çok merkezli klinik/deneysel araştırmalar ile; meta-analiz, sistematik derleme, kılavuz, pratik uygulama rehberi, algoritma, kanıt ve öneri derecelendirmesi gerektiren diğer bilimsel eserler ile ilgili olarak projenin planlanma aşamasında Araştırma Komitesi ile ortak çalışma yürütmek zorundadırlar. Bu eserlerin oluşturulmasıyla ilgili temel konular; proje planının oluşturulması, klinik sorunun ve sonlanımların belirlenmesi, projenin fonlanması, projedeki isim sırası ve isim katkıları Araştırma Komitesi tarafından belirlenir. Araştırma Komitesi tarafından derneğe zarar verebilecek, uygulamaya katkısı sınırlı olabilecek ya da etik yönden problem oluşturabilecek projelere izin verilmez; başlatılan projeler de bu bağlamda durdurulur. ÇG’ları ile yürütülecek araştırma planlamaları TATD-KPRK ve Araştırma Komitesi yönergelerinde ayrıntılandırılmıştır.

MADDE 35. Diğer uzmanlık dernekleri, bakanlıklar, fon temsilcileri, proje yürütücüleri, bilimsel kuruluşlar ile geliştirilecek tüm ortak araştırma projeleriyle ilgili olarak ilk başvuru önce Araştırma Komitesine ve onun aracılığıyla TATD-YK’na yapılır. Araştırma planlamasında TATD dışı tüm yapılarla olan temaslar, Araştırma Komitesi tarafından yönetilir.

MADDE 36. Derneğe ait diğer veritabanları Araştırma Komitesi tarafından yönetilir. ÇG’ları tarafından gelebilecek olan ortak veritabanı kullanımı istekleri, araştırma fon destek talepleri ve destekleyici kuruluşlarla ilgili istekler, öncelikle Araştırma Komitesi tarafından değerlendirilir.

MADDE 37. Araştırma Komitesi ile yürütülen faaliyetleri içeren her türlü yazışma ve döküman ilgili ÇG’nin dernek elektronik arşiv klasöründe yer alan Araştırma klasöründe saklanır ve arşivlenir.

Paylaş Paylaş