Amaç ve Hedefler


Hedeflerimiz

Kritik Bakım konusunda uluslararası gelişmeleri takip etmek, bilimsel çalışmalar yapmak ve klinik uygulamalarda kılavuz olacak çağdaş algoritmler oluşturmak,
Yoğun bakım, enfeksiyon, mikrobiyoloji, iç hastalıkları, kardiyoloji, nefroloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi gibi konuyla ilgili disiplinleri temsil eden uzmanlık dernekleriyle liyezon komiteleri yoluyla ilişki kurarak hastalıkla ilgili çok yönlü bakışın geliştirilmesi ve ortaklaşmasını sağlamak, kritik bakım alt başlıklarında acil serviste uzlaşı raporu oluşturmak, güncel kılavuzlar ışığında kritik bakımtanı tedavi ve yönetimiyle ilgili toplantılar, kurslar, seminer ve sempozyumlar düzenlemek.
Yurt dışındaki benzer amaçları olan dernek ve çalışma gruplarıyla ilişkiler kurarak deneyim paylaşımı gerçekleştirmek, ortak kılavuzlar, algoritmler oluşturmak.

Kritik Bakım kapsamında alt başlıklar:

 1. İleri yaşam desteği
 2. İleri travma yaşam desteği
 3. Kardiyoserebral resusitasyon ve kritik bakım, serebrovasküler olay yönetimi
 4. Çocuklarda kritik bakım
 5. Sepsis ve septik şok
 6. Mekanik ventilasyon ve kritik bakım
 7. Solunum yetmezliği ve kritik bakım
  1. Akut/kronik alt solunum yolu hst (pnömoni, KOAH, astım vb.)
  2. ARDS
  3. NIV ve kritik bakım
 8. Entoksikasyonlarda kritik bakım
 9. ABY, diyaliz, KCY, ve kritik bakım
 10. Endokrin, metabolizmahastalıkları ve kritik bakım
 11. Görüntüleme ve kritik bakım (X-ray, USG, BT, MRG, Ekokardiyografi)
  1. Girişimsel radyoloji ve kritik bakım
 12. Monitörizasyonda yeni olanaklar
 13. Skorlama sistemleri ve kritik bakım
 14. Kritik Bakım prosedürleri
 15. Sıvı-elektrolit bozuklukları ve kritik bakım
 16. Şok
 17. Kanamalı hasta ve kritik bakım
 18. Kan transfüzyonu, kan ürünleri ve kritik bakım
 19. Terapötik hipotermi ve kritik bakım
 20. Kritik bakımda güncel gelişmeler ve literatüre yansıması
  1. Tanısal gelişmeler: laktat, prokalsitonin, d-dimer, BNP, troponin
 21. Kritik bakım ve ilaç tedavileri
  1. Antibiyotikler ve kritik bakım
  2. Kanama durdurucular (traneksamik asit, PCC) ve kritik bakım
  3. İnotroplar/adrenerjikler ve kritik bakım
  4. Antidotlar ve kritik bakım
  5. Fibrinolitikler ve kritik bakım
  6. Diğer yaşam kurtarıcı ajanlar ve kritik bakım

Çalışma Planı:

1. Kritik Bakımda tanı ve tedaviyle ilgili güncel bilgiyi toplayıp kılavuz ve uzlaşı raporlarını dernek olanaklarıyla broşür, kitapçık, web sitesi üzerinden yayınlamak,
2. Kritik Bakımda güncel gelişmeleri geniş hekim kitlesine ulaştırmak için seminer, sempozyum, workshop gibi etkinlikler yapmak.
3. Kritik Bakım kapsamında tanı ve tedavisiyle ilgili çok merkezli bilimsel projeleri yürütmek, yayınlar yapmak.
4. Kritik Bakım ile ilgili güncel akış şemaları/algoritmlerin paylaşılıp tartışılacağı kurslar düzenlemek
5. Türkiye Acil Tıp Derneği web sayfasında Kritik Bakım olgu havuzu oluşturmak
6. Multidisipliner yaklaşımın geliştirilmesi ve güncel algoritmlerin paylaşılması için diğer klinik dallarla ortak panel, kurs ve diğer aktiviteleri yürütmek.

Paylaş Paylaş