TATD | KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

Uluslararası Acil Tıp Komisyonu

TANIM

TATD Uluslararası Acil Tıp Komisyonu; Türkiye Acil Tıp Derneği’nin  (TATD) Uluslararası Acil Tıp alanındaki amaç ve görevlerini yerine getirmek için kurulan alt komisyonudur.

MİSYON (Amaç)

TATD’yi ve Türk Acil Tıbbını, Uluslararası Acil Tıp alanında temsil etmek, Türkiye’deki acil tıbbı uluslararası alanda kaliteli bilimsel ve etik standartların üzerine taşımaktır   

VİZYON (Görev)

Uluslararası Acil Tıp alanında TATD üyelerinin bilgi düzeyini yükseltmek, bilgi paylaşımını sağlamak, danışmanlık vermek ve kaynaklara ulaşımını sağlamak,

 • TATD’nin üyesi olduğu uluslararası birlik, cemiyet, dernek federasyon vb tüzel kurum kuruluşlar ve işbirliği yaptığı gerçek kişiler ile ilgili, ilişkileri kurmak ve yürütmek, bu organizasyonlar altında bulunan çalışma grupları ve komitelerde görev almak, projeler yürütmek,
 • İşbirliği yapılan uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ile ortak eğitim olanaklarını ve fırsatlarını yaratacak çalışmalarda bulunmak,
 • Uluslararası Acil Tıp alanında düzenlenen kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde TATD’yi temsil etmek, görev almak,
 • TATD tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası kongre ve diğer bilimsel etkinliklerde organizasyon komitesine Uluslararası Acil Tıp alanında üye katılımı ve yabancı davetli konuşmacıların katılımı için tavsiyelerde bulunmak, iletişime aracılık etmek,
 • Ülkemiz acil tıbbının ve TATD’nin Uluslararası Acil Tıp alanında tanıtımını yapmak, tanınırlığını artırmak,
 • Acil tıp uzmanlık eğitiminin uluslararası standartlardaki gelişimini takip etmek, TATD’nin ilgili komisyonları ve Yeterlik Kurulu ile işbirliği yapmak,
 • Acil tıp uzmanlık eğitiminin verildiği ülkelerin acil tıp dernekleri veya uzmanlık eğitimine başlama aşamasında olan ülkelerin ilgili dernekleri ve resmi kurumları ile işbirliği yapmak
 • Uluslararası Acil Tıp alanında ülkeler arasında acil tıp uzmanı ve asistanlarının rotasyon olanaklarını artırmak için faaliyet göstermek
 • Uluslararası acil tıp ile ilgili politikalar üretmek, kılavuzlar yayınlamak, bilimsel çalışmalar yapmak
 • Uluslararası acil tıp ile ilgili basılı yayınlar veya elektronik duyuruları yapmak, gerekli görülen dokümanların ve kitapların çevirisini gerçekleştirmek.

YETKİ, SORUMLULUKLAR VE İŞLEYİŞ

 • TATD Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulur,  gerekli görüldüğü hallerde TATD YK kararı ile lağvedilir.
 • Komisyonun tüm faaliyetleri TATD Yönetim Kurulu’nun bilgi ve onayı ile yürütülür.
 • Komisyonun aldığı kararlar öneri niteliğinde olup TATD Yönetim Kurulu onayı sonrası gerçekleştirilir. 
 • Komisyon yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi ve yürütülmesinden sorumludur.
 • Komisyon mali açıdan TATD Yönetim Kuruluna bağlıdır. TATD adına Yönetim Kurulu onayı olmadan herhangi bir harcama yapma yetkisi yoktur. 
 • Komisyon yılda 2 kez olmak üzere TATD Yönetim Kurulu’na rapor verir.
 • Düzenli raporlar yanında sonlanan her etkinlik ve katılım sağlanan her toplantı sonrası TATD Yönetim Kurulu’na ayrıca rapor verilir. 
 • Kurulacak olan elektronik haberleşme grubu veya düzenlenecek toplantılarla üyeleri arası iletişimini gerçekleştirir ve faaliyetlerini yürütür. Her yıl düzenlenen kongrede komisyon toplantısı gerçekleştirilir.
 • Komisyon en fazla iki yılda bir, TATD yönetim kurulu seçimlerini takip eden bir hafta içerisinde kendi içinde bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Komisyon Başkanı 

Cem Oktay

 

Sorumlu YK Üyeleri 

 • Bülent Erbil (YK Temsilcisi)
 • Murat Çetin

 

Komisyon Üyeleri (Belirlenecek)

 Gültekin Kadı
Gültekin Kadı
Ali Kaan Ataman
Ali Kaan Ataman
Arif Alper Çevik
Arif Alper Çevik
Arzu Denizbaşı
Arzu Denizbaşı
Aynur Şahin
Aynur Şahin
Begüm Öktem
Begüm Öktem
Bulut Demirel
Bulut Demirel
Bülent Erbil
Bülent Erbil
Can Özen
Can Özen
Cem Ertan
Cem Ertan
Cem Oktay
Cem Oktay
Elif Dilek Çakal
Elif Dilek Çakal
Engin Deniz Aslan
Engin Deniz Aslan
Erkan Göksu
Erkan Göksu
Erkman Sanrı
Erkman Sanrı
Göksu Bozdereli Berikol
Göksu Bozdereli Berikol
Haldun Akoğlu
Haldun Akoğlu
Hüseyin Şahin
Hüseyin Şahin
Incifer Kanbur
Incifer Kanbur
Leyla Sürmeli
Leyla Sürmeli
Murat Çetin
Murat Çetin
Murat Ersel
Murat Ersel
Mustafa Emin Çanakçı
Mustafa Emin Çanakçı
Nurşah Başol
Nurşah Başol
Orhan Çınar
Orhan Çınar
Öncü Sancak
Öncü Sancak
Özlem Dikme
Özlem Dikme
Özlem Karasu
Özlem Karasu
Rıdvan Atilla
Rıdvan Atilla
Salahi Engin
Salahi Engin
Selcan Enver Dinç
Selcan Enver Dinç
Selin Tezel
Selin Tezel
Serhat Karaman
Serhat Karaman
Süleyman Türedi
Süleyman Türedi
Umut Ocak
Umut Ocak
Yıldıray Çete
Yıldıray Çete
Yusuf Ali Altuncı
Yusuf Ali Altuncı
Zeynep Kekeç
Zeynep Kekeç
İNDİR BELGE ADI TARİH