TATD | ACİL TIP YETERLİLİK KURULU

ACİL TIP YETERLİLİK KURULU

ACİL TIP YETERLİLİK KURULU

Giriş

Türkiye’de Acil Tıp Uzmanlık eğitimini düzenleyen Acil Tıp Yeterlik Kurulu, Türkiye Acil Tıp Derneği

Yönetim Kurulu tarafından ve dernek genel kurulu onayı ile bilimsel olarak özerk, kar amacı gütmeyen

bir belgelendirme ve akreditasyon (eşyetkilendirme) kurulu olarak 03 Mayıs 2004 tarihinde

kurulmuştur.

 

Tanım

Madde 1 – Acil Tıp Yeterlik Kurulu (BOARD), Acil Tıp Uzmanlık alanını temsil eden tüm dernekler ile

eşgüdüm içerisinde ancak özerk olarak çalışan; uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi,

uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik

belgelendirmesi yapan; uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturan;

eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendiren, eksikleri belirleyen, giderilmesi

için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerinin akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur.

 

a. Bu yönergede geçen;

Dernek – Türkiye Acil Tıp Derneği’ni,

ATYK – Acil Tıp Yeterlik Kurulu’nu,

Acil Tıp Yeterliği - Acil tıp uzmanlarının temel bilgiler, güncel bilgiler ve acil tıp uygulamalarıyla ilgili

yeterliğini,

TUK – Tıpta Uzmanlık Kurulu’nu

TUKMOS – Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi’ni

TTB – Türk Tabipler Birliği’ni,

TTB-UDEK – Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nu

TTB-UYEK – Türk Tabipleri Birliği Ulusal Yeterlik Kurulu’nu ifade eder.

b. Yurt dışı yazışmalardaki ismi “The Turkish Board of Emergency Medicine”dir.

 

Amaç

Madde 2 - Acil Tıp Yeterlik Kurulunun temel amacı;

a. Acil Tıp uzmanlık eğitiminin ve uzmanlık sonrası eğitimin standartlarını belirlemek, korumak ve

standardın yükseltilmesi için çalışmalarda bulunmak,

b. Uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programının

(kuramsal eğitim için çekirdek eğitim müfredatı ve uygulamalı eğitim için en az yapılması

gerekenler) hazırlanmasını sağlamak.

c. Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve

yetkinliği, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun iyi

düzenlenmiş ve sistematik olması, eğitim ortamının uygunluğu, tatmin edici bir kuramsal ve

Acil Tıp Yeterlik Kurulu

The Turkish Board of Emergency Medicine 2

uygulamalı eğitim programının oluşturulması, araştırma olanakları konularında rehber bilgiler ve

standartlar oluşturmak, görev tanımlarını önermek, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret

etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından akreditasyonunu gerçekleştirmek.

d. Eğiticilerin ve uzmanlık öğrencilerinin Sürekli Mesleksel Gelişim programlarına katılımını

özendirmek, izlemek ve yeniden belgelendirme çalışmaları yapmak.

e. Acil Tıp uzmanlık eğitiminin standartlarını yükseltmek amacı ile yurt içi eğitim kurumları arasında

koordinasyonu sağlamak ve TUK, Acil Tıp TUKMOS, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (Union

Europeen des Medecins Specialistes-UEMS) ve American Board of Emergency Medicine (ABEM)

ile ortak çalışmalar yapmak,

f. Acil Tıp uzmanlık eğitiminde kalite denetimini sağlamak,

g. Acil Tıp uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde standart sınav yapmak ve şartlarını

oluşturmak,

h. Acil Tıp Yeterlik belgesini vermek,

i. Acil tıp uzmanlarının bilgi ve uygulama becerilerinin gelişmesi için Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine

katılımı teşvik etmek, özendirmek ve denetlemek,

j. Günün değişen koşullarının ortaya koyduğu yeni zorunluluklar doğrultusunda, ATYK’nın temel

amaçlarını daha iyi gerçekleştirebilmek üzere yeni hedefler ve yeni çalışma alanları belirlemek,

gerektiğinde yeni kurulların ve komisyonların oluşumunu sağlamaktır.

k. ATYK’nın amacı, hiçbir şekilde Acil Tıp uzmanı olan kişilerin profesyonel aktivitelerini kısıtlamak

değildir. Acil Tıp Yeterlik sertifikasına sahip olmak için başvuruda bulunmak ve sınava girmek

tamamen gönüllü bir çabadır.

 

Çalışma İlkeleri

Madde 3 - ATYK’nın çalışma ilkeleri, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, TUK

kararları, Acil Tıp TUKMOS kararları, TTB-UDEK Yönergesi, TTB-UYEK Yönergesi ve TATD Tüzüğü

ile uyumludur. Adı geçen mevzuat ya da kararlarda değişiklik söz konusu olduğunda, bu uyum,

karşılıklı etkileşime izin verecek şekilde sürdürülür.

a. Yeterlik Kurullarının temel çalışma alanları, tamamen gönüllülük temelinde, uzmanların yeterlik

belgelendirmesi veya yeniden belgelendirme ve eğitim kurumlarının, birimlerinin (uzmanlık eğitimi

programlarının) akreditasyonunun sağlanmasıdır.

b. Yeterlik Kurulları tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının geliştirilmesini ve

iyileştirilmesini hedefler.

c. Yeterlik Kurulları tüm çalışmalarında (belgelendirme ve akreditasyon) standartların ve süreçlerin

açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanmasını sağlar.

 

Yönergenin tamamı için tıklayın...

 

 

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Yıldıray ÇETE – Yürütme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Arzu DENİZBAŞI

Prof. Dr. Murat PEKDEMİR

Prof. Dr. Cüneyt AYRIK

Prof. Dr. Murat ERSEL

Prof. Dr. Sezgin SARIKAYA

Prof. Dr. Ayhan ÖZHASANEKLER

Doç. Dr. Bülent ERBİL

Doç. Dr. Özge DUMAN ATİLLA

 

ATYK Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Cuma YILDIRIM

Prof. Dr. Ersin AKSAY

Prof. Dr. Cemil KAVALCI

Doç. Dr. Ayfer KELEŞ

Doç. Dr. Özlem KÖKSAL

Doç. Dr. Haldun AKOĞLU

Doç. Dr. Engin Deniz ASLAN

Doç. Dr. Funda Karbek Akarca

Doç. Dr. N. Rana DİŞEL

 

ATYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ

Prof. Dr. İbrahim TÜRKÇÜER

Prof. Dr. Serkan YILMAZ

Prof. Dr. Murat ORAK

Prof. Dr. Aslıhan YÜRÜKTÜMEN ÜNAL

 

ATYK Sınav Komisyonu

Prof. Dr. Cem OKTAY

Prof. Dr. Arzu DENİZBAŞI

Doç. Dr. Nurdan ACAR

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ATİLLA

Dr. Öğr. Üyesi Betül AKBUĞA ÖZEL

Değerli meslektaşlarımız,

Ulusal Yeterlik Kurulu’nun verdiği yetki ile 08 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da 2. Genel Kurulu’nu yapan Acil Tıp Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu tarafından düzenlenecek olan 2019 yılı Güz Dönemi 2. Acil Tıp Yeterlik Sınavı’nın “1. Aşaması- Bilgi Değerlendirme Sınavı (Yazılı Sınav)” 23 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılacaktır.

 

Yazılı sınava tüm acil tıp uzmanları ile acil tıp uzmanlık eğitiminin son yılında olan tıpta uzmanlık öğrencileri katılabilecektir.

 

2019 Güz dönemi sınavına katılmak isteyen meslektaşlarımızın ekteki “2. Acil Tıp Yeterlik Sınavı Yazılı Sınav Aşaması Başvuru Formu” ve ayrıntıları aşağıda belirtilen ek belgelerle, Acil Tıp Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu’na e-posta göndererek (ATYK.Sinav@gmail.com) başvurmaları gerekmektedir.

 

  1. Acil Tıp Yeterlik Sınavı hakkında detaylı bilgiye https://www.tatd.org.tr/tr/acil-tip-yeterlik-kuruluadresinden ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

 

Acil Tıp Yeterlik Kurulu

Sınav Komisyonu adına

Prof. Dr. Cem OKTAY

 

  1. Acil Tıp Yeterlik Sınavı 1. Aşaması – Yazılı Sınav

 

Son Başvuru Tarihi: 20 Kasım 2019

Sınav Tarihi: 23 Kasım 2019

Sınav Saati: 13:00 – 15:30

Sınav Yeri: Regnum Carya Kongre Merkezi Belek, Antalya

 

Başvuru için gerekli belgeler:

Acil Tıp Yeterlik Sınavı Yazılı Sınav Başvuru Formu (PDF)

Genel Bilgiler (PDF)

 

Ek belgeler:

Acil Tıp Uzmanlık Belgesi fotokopisi

Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (e-devlet’ten alınan)

Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminin son yılında olduğunu belgeleyen Kurum Yöneticisi veya Eğitim Sorumlusu tarafından imzalanmış belge (Tıpta uzmanlık öğrencileri için)